MI, egyéni utak, önszervező tanulás

A képet a NightCafé generálta

III. rész: Az MI mint tanári asszisztens. Bessenyei István írása

Jelen írás az MI, egyéni utak, önszervező tanulás c. sorozat 3. darabja. Az első rész az egyéni tanulási utakra, míg a második az önszervező tanulás kialakítására fókuszált. Ebben a részben a mesterséges intelligenciára mint tanári asszisztensre koncentrálok.

Bessenyei IstvánAz ígéretek

Ha megkérdezzük a mesterséges intelligencia által támogatott portálokat, hogy miben tudják támogatni a tanári munkát, akkor az adminisztrációs terhek átvállalásától a feladatgeneráláson át a dolgozatok tartalmi ellenőrzéséig az ígéretek hosszú listáját sorolják fel. Intuitív módon is érezhetjük, hogy az egyszerűbb feladatokat (óratervek, óravázlatok, tantervek, rutinfeladatok generálása) bizonyára könnyen teljesítik az MI által támogatott eszközeink. Egész más dimenziókat, nehézségi fokokat sejtetnek azonban azok az ígéretek, amelyek az online beadott dolgozatok hitelességének, humán vagy gépi eredetének ellenőrzését célozzák meg. Ha ilyen javaslatokat kérünk – például: „Hogyan tudja ellenőrizni egy tanár, hogy egy dolgozatot gép vagy diák írt-e?” –,nem meglepő módon a beszélgetésekre, a tanári tapasztalatokra (például a diák eddigi munkáitól jelentősen eltérő stílusjegyek azonosítására) építő értékelési formák dominálnak a válaszokban. Ha az online beadott dolgozatok ellenőrzésére kérdezünk rá, akkor a plágium-ellenőrző szoftverekről, a Bing vagy a Bard eredetiséget megállapító különleges összehasonlító képességiről szóló válaszok dominálnak. Miután azonban a programok esszéíró képessége hihetetlen mértékben fejlődött, és a különböző transzformációk, ide-oda fordítgatások, stílusjegy-módosítások révén egy esszé gépi vagy tanulói eredetének (gépi vagy humán) megállapítása egyre bonyolultabb, ezzel külön önálló fejezetben fogunk foglalkozni.

Az áttekinthetőség kedvéért táblázatban foglaltam össze a ChatGPT, a GPT 4, a Bing és a Bard ígéreteinek egy részét arról, hogy miben tudják segíteni a tanári munkát.1

Az MI mint tanári asszisztens

 Rutinfeladatok elvégzése

 

Órarendek készítése

 

Óratervek, óravázlatok készítése

 

Tanmenetek generálása

 

Munkalapok és prezentációk, Excel-táblázatok, levélfogalmazványok

Tartalmi kérdések

 

Tananyagok létrehozása

 

Projektek előkészítése

 

Meglevő tartalmak adaptálása az adott egyén vagy csoport igényeihez

 

Háttér-információk kiválasztása egyedi témákhoz

 

Szerepjátékok, viták szervezése

 

Témaválasztás és ötletgenerálás

Ellenőrzés, értékelés

 

Online beadott dolgozatok, esszék, feladatok értékelése

 

Egyéni vagy csoportigényeknek megfelelő tesztkérdések, feladatok generálása

 

Szóbeli értékelések megfogalmazása

 

Önértékelési programok biztosítása

Csoportmunka

 

 

Hálózatba szervezhető ötletcsere

A tanulási rendszerek megreformálásának radikálisabb koncepciói szerint a tanárhiány előbb-utóbb kikényszeríti, hogy az iskolákban elterjedjenek ezek az MI által támogatott tehermentesítő eszközök. Sőt, az önszervező tanulás lehetőségeinek gyors bővülése nyomán a tanárhiány enyhítésére is kínálkozik az a megoldás, hogy a diákoknak több szabad felhasználású, nem szorosan a tanmenethez kötődő, a hiányosságaik egyéni pótlására szolgáló időt biztosítsunk, ami csökkentheti a tanári óraterhelést.

A táblázatban felsorolt funkciók részletes megismerésére, kipróbálására ilyen és ehhez hasonló promptok2 ajánlhatók:

 • Milyen paramétereket kell megadnom egy órarend elkészítéséhez?
 • Milyen lépéseket kell megtennem ahhoz, hogy egy online beadott esszé eredetét megvizsgálhassam?
 • Hogyan illesszem be az Excelbe a generált Excel-táblázatot?
 • Generálj egy választásos tesztet a következő témához: (TÉMA)
 • Készíts egy részletes tanmenetet 12 órára elosztva a következő témában: (TÉMA)
 • Generálj egy levélsablont a szülők tájékoztatására!
 • Értékeld ezt az esszét a következő kritériumok szerint: (ESSZÉ + KRITÉRIUMOK)
 • Módosítsd ezt a tanulmányszöveget úgy, hogy egy 8. osztályos tanuló is megértse!

Az alábbiakban bemutatunk egy-egy példát a feladatgenerálásra és a tantervkészítésre.

Megvalósítási példák 1. Feladatgenerálás

Felhasználó: Generálj választásos tesztet Kölcsey Ferenc Parainesis c. művéről!

Bing: A választásos teszt létrehozásához először meg kell határoznunk a teszt célját, nehézségi szintjét, témáját és terjedelmét. A Kölcsey Ferenc Parainesis című művéről szóló teszt célja lehet például a mű tartalmának, műfajának, stílusának, történelmi hátterének és jelentőségének ellenőrzése. A nehézségi szintet a tanulók előzetes tudásának és érdeklődésének megfelelően kell meghatározni. A témát a mű legfontosabb elemeire és összefüggéseire kell szűkíteni. A terjedelem attól függ, hogy hány kérdést szeretnénk feltenni, és mennyi időt szánunk a teszt kitöltésére.

A választásos teszt kérdéseinek megfogalmazásához érdemes a következő szempontokat figyelembe venni:

 • A kérdés legyen egyértelmű, pontos és rövid.
 • A kérdés legyen releváns, azaz kapcsolódjon a műhöz és a tananyaghoz.
 • A kérdés legyen objektív, azaz ne legyen benne szubjektív vélemény vagy értékítélet.
 • A kérdés legyen változatos, azaz ne ismételje meg ugyanazt a témát vagy típust.
 • A kérdés legyen kihívó, azaz ne legyen túl könnyű vagy túl nehéz.
 • A választásos teszt válaszlehetőségeinek megfogalmazásához érdemes a következő szempontokat figyelembe venni:

  • A válaszlehetőségek száma legyen három vagy négy, nem több és nem kevesebb.
  • A válaszlehetőségek közül csak egy legyen helyes, a többi legyen hamis vagy félrevezető.
  • A válaszlehetőségek legyenek egyenlő hosszúságúak és formázásúak.
  • A válaszlehetőségek ne tartalmazzanak olyan információt, ami segíti vagy akadályozza a helyes válasz kiválasztását.
  • A válaszlehetőségek sorrendje legyen véletlenszerű vagy logikus, de ne legyen állandó vagy mintázható.

A választásos teszt elkészítése után érdemes ellenőrizni, hogy a teszt megfelel-e a kitűzött céloknak, nehézségi szintnek, témának és terjedelemnek. Emellett érdemes lektorálni a tesztet, hogy ne legyen benne helyesírási, nyelvtani vagy logikai hiba. Végül érdemes kipróbálni a tesztet egy próbacsoporton, hogy lássuk, hogyan teljesítenek rajta a tanulók, és ha szükséges, javítsunk rajta.

Példa egy lehetséges választásos tesztre Kölcsey Ferenc Parainesis című művéről:

1. Milyen műfajú Kölcsey Ferenc Parainesis című írása?

[ ] Regény

[ ] Vers

[x] Erkölcsfilozófiai értekezés

[ ] Dráma

2. Kihez intézi Kölcsey Ferenc intelmeit a Parainesisben?

[ ] Szent István királyhoz

[ ] Eötvös Józsefhez

[x] Kölcsey Kálmánhoz

[ ] Szókratészhez

3. Melyik folyóiratban jelent meg először a Parainesis?

[ ] Magyar Csillag

[x] Athenaeum

[ ] Pesti Hírlap

[ ] Tudományos Gyűjtemény

4. Mi a Parainesis legfőbb tanítása az ember életcéljáról?

[ ] Az ember önmagáért éljen, és törekedjen a boldogságra.

[ ] Az ember Istennek éljen, és törekedjen a kegyelemre.

[x] Az ember a közösségéért éljen, és törekedjen a hasznosságra.

[ ] Az ember a természetért éljen, és törekedjen az összhangra.

5. Milyen stílusjegyek jellemzik Kölcsey Ferenc Parainesis című művét?

[ ] Víziónak, indulatoknak, szimbólumoknak és rímeknek a használata.

[x] Érvelésnek, meggyőzésnek, tanításnak és klasszicista formának a használata.

[ ] Lelkizésnek, érzelmeknek, képeknek és romantikus hangulatnak a használata.

[ ] Párbeszédnek, cselekménynek, konfliktusnak és drámai fordulatnak a használata.

További információ: (1.) blog.verselemzes.hu (2.) erettsegi.com (3.) bing.com (4.) libri.hu

Megvalósítási példák 2. Óratervek

Felhasználó: Óraterv 3x45 perc Kölcsey Ferenc Parainesis3

Bing: KölcseyFerenc Parainesis című műve erkölcsfilozófiai értekezés, amelyet a szerző unokaöccse, Kölcsey Kálmán és a magyar ifjúság számára írt. A mű célja, hogy bemutassa az emberiség és a haza szolgálatára kész, sokoldalúan művelt és erényes ember eszményét, és tanácsokat adjon az élet nehézségeinek leküzdésére. A mű a klasszicista stílus jegyeit viseli, és a történelem nagy alakjait és eseményeit hozza példaként.

Ha egy 3x45 perces óratervet szeretnél készíteni a mű alapján, akkor javaslom, hogy az alábbi lépéseket kövesd:

 1. Az első órán ismertesd meg a tanulókkal Kölcsey Ferenc életét és pályáját, valamint a Parainesis keletkezésének körülményeit és célját. Mutass be néhány részletet a műből, amelyek bemutatják a szerző személyes hangvételét, élettapasztalatát és érzelmeit. Beszélj arról is, hogy miért fontos ma is olvasni ezt a művet, és hogyan lehet kapcsolatot teremteni a mai ifjúság problémáival.
 2. A második órán foglalkozz a mű szerkezetével és alapgondolataival. Mutass be néhány főbb témát, amelyeket Kölcsey kifejt a műben, például az emberiség szolgálata, a hazaszeretet, a cselekvés, az erény, a boldogság. Hasonlítsd össze Kölcsey történelemszemléletét és erkölcsfilozófiáját más korabeli vagy későbbi gondolkodókéval. Értelmezd a mű címét és műfaját is.
 3. A harmadik órán pedig vizsgáld meg a mű nyelvét és stílusát. Figyelj oda a felszólító mondatokra, az általános alanyokra, az érvelő technikákra, az irodalmi utalásokra és idézetekre, valamint a klasszicista stílusjegyekre. Keresd meg a műben azokat a részeket, amelyek különösen szépek vagy hatásosak. Vedd szemügyre a mű záró mondatát is, amely összefoglalja Kölcsey életbölcsességét.

Remélem, ezekkel az ötletekkel segíteni tudtam neked az óraterv elkészítésében Ha további információkat szeretnél megtudni a Parainesisről, akkor javaslom, hogy olvasd el az alábbi weboldalakat.

További információk: (1.) blog.verselemzes.hu (2.) blog.verselemzes.hu

Felhasználó: Kérlek, tegyél be az óratervbe időt a diákok beadott esszéinek elemzésére!

Bing: Természetesen, ha szeretnéd, hogy az óratervbe beleférjen a diákok beadott esszéinek elemzése, akkor javaslom, hogy csökkentsd le az egyes órák időtartamát, vagy válassz ki kevesebb témát a műből. Például, az első órán csak Kölcsey életét és pályáját ismertetheted meg a tanulókkal, a második órán csak a mű alapgondolatait és történelemszemléletét, a harmadik órán pedig csak a mű nyelvét és stílusát. Így maradhat időd arra is, hogy megbeszéld a diákok esszéit, és visszajelzést adj nekik. Ha pedig több időre van szükséged a diákok munkáinak értékeléséhez, akkor akár két órát is szentelhetsz ennek a feladatnak, és csak egy órát a Parainesisnek. A lényeg az, hogy rugalmasan alakítsd az óratervet a diákok igényeihez és érdeklődéséhez. Remélem, ezekkel a tanácsokkal segíteni tudtam neked.

Teljesen más szerkezetet ajánlott a Bard:

Felhasználó: Óraterv 3x45 perc Kölcsey Ferenc Parainesis

Bard:

Óraterv

Tantárgy: Magyar irodalom

Osztály: 12. évfolyam

Téma: Kölcsey Ferenc Parainesis

Óraszám: 3x45 perc

Célok:

 • A tanulók megismerik Kölcsey Ferenc Parainesis című művét.
 • A tanulók elemzik a mű nyelvi és stilisztikai jellemzőit.
 • A tanulók értelmezik a mű mondanivalóját.

Követelmények:

 • A tanulók meg tudják fogalmazni a mű főbb témáját és mondanivalóját.
 • A tanulók képesek elemezni a mű nyelvi és stilisztikai jellemzőit.
 • A tanulók képesek a műhöz kapcsolódó kérdésekre válaszolni.

Eszközök:

 • A Parainesis szövege
 • A Parainesisről szóló irodalomtörténeti összefoglaló
 • A Parainesishez kapcsolódó feladatok

Óravázlat:

 • A Parainesis bevezetése
 • A mű nyelvi és stilisztikai jellemzőinek elemzése
 • A mű mondanivalójának értelmezése

2. óra (45 perc)

 • A Parainesis témakörei
 • A műben megjelenő értékrend
 • A mű aktualitása

3. óra (45 perc)

 • A Parainesishez kapcsolódó feladatok
 • A tanulók értékelése

1. óra

Bevezetés

 • Kölcsey Ferenc életrajza
 • A Parainesis műfaji jellemzői
 • A mű keletkezése

Nyelvi és stilisztikai jellemzők

 • A mű nyelvének tömörsége és művészisége
 • A műben megjelenő retorikai eszközök

Mondanivaló

 • A mű főbb témái
 • A mű mondanivalójának összefoglalása

2. óra

Témakörök

 • A hazaszeretet
 • A szabadságvágy
 • A hazaszerető ember erkölcsi kötelességei

Értékrend

 • A műben megjelenő értékrend elemzése
 • A mű aktualitása

3. óra

Feladatok

 • A műből idézetek keresése a témákhoz kapcsolódóan
 • A mű mondanivalójának összefoglalása saját szavakkal
 • A műhöz kapcsolódó esszé vagy fogalmazás írása

Értékelés

 • A tanulók részvétele az órákon
 • A feladatok megoldása
 • A tanulók által írt szövegek

Feladatok

 • A tanulók a Parainesisből idézeteket kereshetnek a következő témákhoz kapcsolódóan:

  • A hazaszeretet
  • A szabadságvágy
  • A hazaszerető ember erkölcsi kötelességei
 • A tanulók összefoglalhatják a mű mondanivalóját saját szavakkal.
 • A tanulók a műhöz kapcsolódó esszét vagy fogalmazást írhatnak a következő témákban:

  • A Parainesis aktualitása
  • A műben megjelenő értékrend
  • A műben megjelenő retorikai eszközök

A fenti válaszokat fogadjuk úgy, mint ötletadókat, mint az elemzési szókincs felfrissítésének eszközeit, mint fejlesztendő kísérleteket.

A táblázatban említett asszisztensi funkciókról generált többi kísérleti választ a mellékletekben érhetik el.

 • 1. Az írásnak nem feladata azt vizsgálni, hogy az eszközök iskolai használatának megvannak-e a technikai, munkaszervezési, anyagi feltételei. (Feltétel a Bingnél a Windows 10, havi körülbelül 10 000 forint az igen intenzíven fejlesztett GPT 4 használatáért.) Ugyanakkor – egyelőre? – a Bing és a Bard ingyenes, és miután ezek amúgy is integrálták a csetelés funkcióba a keresőmotorok teljesítményét, nem nagy veszteség, ha nem tudjuk a GPT 4-et megfizetni, a Bing és Bard ezt remekül pótolja.)
 • 2. Mi a prompt? Bővebben erről a sorozat 2. részében írtunk.
 • 3. A Bing kulcsszavakra egyszerűsíti a hosszabb promptokat, ezért eleve csak a kulcsszavakat vittem be.
A szerzőről: