Stabil bizonytalanság...

...vagy optimista jövőkép? A tanodák helyzetéről az állami finanszírozású pályázatok eredményeinek megjelenése kapcsán. Szűcs Norbert és Fejes József Balázs írása

Általánosságban is kijelenthető: egy állami (intézmény)rendszerbe integrálódni nemcsak lehetőségekkel és stabilitással járhat, hanem a működési keretek szűkülésével, rugalmatlanságával is.

Baló Györgynek ajánlva,
aki több alkalommal nyilvánosságot 
biztosított a tanodák érdekképviseletének

2019. március 27-én nyilvánossá vált az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett, A tanoda szolgáltatást működtető szolgáltatók befogadására és állami támogatására elnevezésű pályázat eredménye. A TanodaPlatform szervezőiként áttekintettük a pályázat hátterét, az eredményeket és a tanodák előtt álló időszakot.

A TanodaPlatform a Motiváció Oktatási Egyesület által 2013 óta szervezett tanodahálózat. A TanodaPlatform célja a hatékony érdekképviselet megvalósítása, a hálózatépítés elősegítése, valamint a tanodák szakmai munkájának támogatása, fejlesztése.

A közelmúlt

2016 októberében az EFOP-3.3.1-15 tanodapályázat anomáliáinak feltárása kapcsán (részletesen lásd: A TanodaPlatform jelentése az EFOP-3.3.1-15 tanodapályázat eredményeiről) a TanodaPlatform három területre fókuszálva fogalmazott meg javaslatokat, az alábbi témakörökben:

  1. A tanodapályázat eredményeivel kapcsolatos problémák azonnali kezelése.
  2. A tanodák hosszú távú fenntartására vonatkozó szabályozás kidolgozása.
  3. A pályázati rendszer működésével összefüggésben a civilszféra megerősítése és a demokráciadeficit felszámolása.

Az 1. pontban foglalt célkitűzés elérése nagyrészt sikerrel járt. Bár a hibásan elbírált pályázati eredmények visszavonására nem került sor, az európai uniósSzűcs Norbert pályázaton támogatást nem nyert, de régóta működő tanodák számára egyrészt egy összesen 200 millió forint keretösszegű gyorssegély, másrészt egy 2 milliárd forint keretösszegű pályázat került kihirdetésre, ami közel 100 tanoda további működését biztosította.

A 3. pontban foglalt célkitűzés kapcsán megítélésünk szerint nem értünk el eredményeket, s ez indirekt módon – mint a jelentés lentebbi soraiból majd kitűnik , a tanodák helyzetére is kihatott.

A tanodák hosszú távú fenntartásának kezelése érdekében az alábbi pontokat javasoltuk:

2.1 Normatív finanszírozás bevezetése a tanodák fenntartható, tervezhető és folyamatos működése érdekében
2.1.1 A normatív finanszírozás szakmai és pénzügyi keretrendszerének kidolgozása.
2.1.2 Az EFOP-3.3.1-15 megvalósítási időszak lezárása 2018. december 31-én, normatív finanszírozás elindítása 2019. január 1-től
2.2 A tanoda és az iskola eltérő szerepének, funkciójának kanonizálása annak érdekében, hogy a Tanodasztenderd szellemiségét megtartva a tanodák ne az iskolák célrendszere szerint működjenek, illetve a köznevelési rendszer és a tanodák finanszírozási rendszere elkülönüljön.

Fejes József BalázsA tanodák hosszú távú fenntartásának ügyét két konkrét ok miatt képviselte a TanodaPlatform. Egyrészt másfél évtizedes tapasztaltunk volt arról, hogy az egyes projektciklusok között tanévekben mérhető finanszírozási hiányok jelentkeztek, ami minden alkalommal az aktuálisan működő tanodák többségének a megszűnéséhez vezetett (lásd részletesebben: Fejes József Balázs és Szűcs Norbert: A tanodaszféra és a TanodaPlatform kapcsolódási pontjai). Másrészt az adott fejlesztési időszak tervezésében nem szerepelt további tanodapályázat, így valószínűsíthettük, hogy megszűnik a tanodák európai uniós támogatása. Mindkét probléma kezelésére alkalmasnak tűnt az állami finanszírozás.

Az EMMI Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkársága partner volt a hosszú távú javaslatok megvalósításában. Az Oktatási Hivatal, a TanodaPlatform, valamint további civil és állami szereplők részvételével létrehozott egy munkacsoportot, ami 2017 tavasza óta az állami finanszírozású működés koncepcióját készítette elő. A feladat jelentőségét mutatja, hogy a Biztos Kezdet Gyerekházak programján kívül nem volt példa az ágazatban az európai uniós fejlesztésű programok rendszerszintű állami finanszírozású továbbélésre.

A munkafolyamat során, részben külső körülmények hatására, eldőlt, hogy a jövőben a szociális ágazathoz kapcsolódik a tanoda, illetve nem normatíva, hanem állami finanszírozású pályázat biztosítja a forrást a tanodák számára. A TanodaPlatform álláspontja szerint e fejleményeknek egyaránt vannak pozitív és negatív következményei. Általánosságban is kijelenthető: egy állami (intézmény)rendszerbe integrálódni nemcsak lehetőségekkel és stabilitással járhat, hanem a működési keretek szűkülésével, rugalmatlanságával is. Az állami finanszírozás – természetéből adódóan – fokozottabb szabályozást feltételez, ami leginkább a tanodák intézménnyé válásával függ össze. Az a tanoda, amely nem tudja az állami rendszerbe való integrálódás feltételeként előírt működési engedélyhez szükséges feltételeket teljesíteni, például az infrastruktúra és a humán erőforrás tekintetében, az nemcsak az állami támogatástól esik el, hanem a „tanoda” elnevezést sem használhatja a továbbiakban.

A tanodáknak a szociális ágazathoz való csatlakozása kapcsán szakmai szempontú kritikák is megjelentek. A tanodát működtetők körében kialakult egy olyan félelem, miszerint az ágazathoz csatlakozással a tanodákban a gyermekvédelmi intézményekhez hasonlóan, egyfajta hatósági szemlélet lesz az elvárás (pl. L. Ritók, 2018), ami ellentétes a tanodák céljával. A pályázati kiírás és a folyamat eddigi fejleményei alapján e félelem még nem igazolódott.

Összegezve az előzményeket, a tanodák döntő többsége szempontjából háromféle jövőkép rajzolódott ki: (1) finanszírozás hiányában megszűnnek; (2) az eredeti tervezéstől eltérően mégis sikerül számukra egy európai uniós pályázati kiírást kilobbizni; (3) az állami finanszírozás elérésével oldódik meg a működésük. Mind a releváns kormányzati szereplők, mind a TanodaPlatform szakértői az utóbbi opció megvalósulásért dolgoztak az elmúlt két évben.

A pályázati eredmények

A 2018 decemberében kiírt pályázatra 223 pályázat érkezett be, melyből 18-at elutasítottak, 9-et pedig tartaléklistára helyeztek. Ez a szám a 2015-ös EFOP pályázati kiírás jelentkezőihez (közel 1000 pályázó) és az EFOP/VEKOP finanszírozásból működő projektek számához (288 db) képest alacsonynak tűnik, ám megfelel a várakozásainknak. Egyrészt a kiírás szabályozása szerint csak olyan tanodák működtetésére lehetett pályázni, melyek a korábbi években már működtek. Fontos megjegyezni, hogy működésüket nem csupán az európai uniós finanszírozás bizonyíthatta, ennek hiányában szakmai referenciákkal és dokumentációval is alátámaszthatták múltjukat, s ezáltal jogosultságukat. Másrészt a kiírás – a TanodaPlatform szándékaival megegyezően – kizárta a tanodák iskolai helyszínen történő megvalósítását. Mindkét döntés jelentősen csökkentette a pályázók számát, de nem ad teljes magyarázatot a csökkenés mértékére a pályázók számában. Megítélésünk szerint további ok, hogy a túlzottan projektszemléletű, kevésbé elkötelezett, beágyazódott tanodák egy része eleve nem pályázott. Ennek oka, hogy bár a támogatás mértéke nagyságrendileg nem csökkent, a szakmai keretek (pl. óraszámok, szolgáltatások) szabályozása jelentősen megnehezítette a források esetleges eltérítését.

A tanodák fenntartói körében erős, az előző finanszírozási ciklusban már tapasztalt koncentrálódási folyamat mutatható ki. 122 fenntartó nyerte el összesen 196 tanoda támogatását. A nyertesek összesen közel fele (93) olyan pályázóhoz köthető, aki egy tanodát működtet, 29 fenntartó irányítja a tanodák másik felét (103 tanodát). A koncentráció mértékét jól jellemzi, hogy 9 fenntartó működteti a tanodák közel harmadát (57 tanoda, 29%). A két legnagyobb fenntartó (Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, Magyarországi Református Egyház) összesen 23 tanoda munkáját fogja össze (12%).  

A TanodaPlatform számítása szerint a támogatott tanodák több mint negyede egyházi hátterű fenntartóhoz tartozik. Ez az adat önmagában nem igényel értelmezést, a TanodaPlatform hálózatának tagjai között is található számos egyházi fenntartású tanoda, megítélésünk szerint az elköteleződés és szakmai munka minősége nem a fenntartó hátterétől függ. Azt viszont ellentmondásosnak ítéljük meg, hogy a tanodát fenntartó egyházak egy része az iskoláiban szegregál: nem fogadja be a hátrányos helyzetű, illetve roma tanulókat, vagy esetenként az integrált oktatás feltételeinek megléte ellenére is külön iskolát működtet számukra. Szintén visszás helyzet, hogy az EMMI releváns miniszteri rendelete (40/2018., XII. 4., 17. §) szerint „az egyházi fenntartó által fenntartott tanodák kivételével a tanodában a szolgáltatás nyújtása a miniszter által jóváhagyott módszertan alapján folyik.” Vagyis a civil és az egyházi hátterű tanodák szakmai feltételrendszere eltérhet. A pályázat benyújtásakor a nem egyházi fenntartóknak igazodnia kellett a részletesen előírt – egyébként szakmailag indokolható – módszertanhoz, azonban az egyházi fenntartók felmentést kapnak ezen elvárások alól.

A jövő?

A pályázati kiírás a 2019. december 31-ig tartó időszakot fedi le. Ezt az évet egyértelműen a kipróbálás és a finomhangolás időszakának tekinthetjük. Például a tanodáknak meg kell ismerniük és a gyakorlatban kell tesztelniük a működtetéssel és az elszámolással kapcsolatos új szabályokat. Fokozottan együtt kell működniük a szociális szféra intézményeivel, kiemelten a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal. Teljesíteniük kell a szolgáltatói jegyzékbe történő felvétel követelményeit. Ennek az átmeneti évnek az előre látható nehézségeit abban az esetben tudják nagyobb veszteségek nélkül teljesíteni a tanodák, ha a releváns állami szereplők is tisztában vannak a rendszer kiforratlanságával, s ennek megfelelően támogatják a megoldások kialakítását. 

Számos ismeretlen tényezőn túl a jelenlegi rendszer néhány jelentős problémája már most azonosítható. Bár a tanodák távolodtak a köznevelési rendszertől, az iskolai tanév és a támogatás alapját képező költségvetési év eltéréséből fakadó nehézségek egyértelműek (pl. mérések időpontja, toborzás, pedagógusok alkalmazása). Mindezt felerősíti a pályázati ciklus rövid időtartama. Az állami finanszírozás kialakításának legfontosabb oka a stabilitás biztosítása volt. Így egy átmeneti, bevezető év kompromisszumait elfogadva a következő projektciklust javaslatunk szerint 4-8 éves időszakra kell kialakítani, természetesen köztes monitoring alkalmazásával. Mindaddig ugyanis nehezen tudnak jelentős eredményeket felmutatni a tanodák, amíg nem biztosított a középtávon kiszámítható működésük.

Bár bizonyos szempontból centralizáltabban működnek a jövőben a tanodák, a szervezett szakmai támogatás intenzitása vélhetően drasztikusan csökken, mivel az Oktatási Hivatal releváns projektje véget ér. Javaslatunk szerint a jövőben ki kell alakítani a mezoszintű hálózatokat koordináló módszertani tanodák körét, amelyek hatékonyan elláthatják a tanodák szakmai támogatását. Munkájuk lehetőséget teremtene annak az anomáliának a kezelésére is, hogy az újonnan alakuló tanodák nem tudnak csatlakozni az állami támogatású rendszerhez.