Tapasztalat Alapú Tudás I.

Forrás: https://www.gettingsmart.com/

Gyarmathy Éva és Kökényesi Imre írása

A partneri kapcsolat azt jelenti, hogy a mediátor és a tanuló is sokat tud a tanuláshoz hozzátenni, vagyis együtt kell működniük. 

Gyarmathy ÉvaA MTA Közoktatásfejlesztési Projektjének részét képező Tapasztalat Alapú Tudás módszertannal nem programot adunk, hanem a gyerekekre épülő módszertant, amelyet a pedagógusok szakmai tudásuk szerint alkalmaznak. Százéves ismereteket felhasználva a száz éve idejétmúlt oktatás helyett hatékony tanulási környezet kialakítására adunk módszertant és feladatbankot.

A 21. században a tanítás helyett a tanulás kerül előtérbe. A pedagógus inkább mediátor, afféle szürke eminenciás, aki tanulásszervezőként a tanulók tanulásához megfelelő tanulási környezetet biztosít. Ezzel egy a korábbiaknál sokkal mélyebb és rugalmasabb, tapasztalat alapú tudásra tehet szert a tanuló.

A szürke eminenciás pedagógus prototípusa a korai informatika-számítástechnika tanár:

 • a tanítást megelőzően előkészíti a tanulási helyzetet a tanulóknak,
 • más területekhez köthető feladatokat is ad, és a megszerzett tudás máshol is alkalmazható,
 • a tanulókhoz alkalmazkodik,
 • a tanulóknak önálló feladatokat is ad, amelyeket különböző szinten lehet megoldani,
 • a diákok egymást is tanítják, sőt a diákjaitól a tanár is tanul,
 • projekt és probléma alapú a tanítása,
 • fejleszti magát, mert a terület gyorsan fejlődik.

Azóta az informatikából is nehezen elsajátítható tantárgy lett merev tanmenettel, tankönyvekkel, dolgozattal, osztályzatokkal, miközben továbbra is fennáll mindaz a sajátosság, amiért a korai informatika oktatás leképezte az infokommunikációs kor tanulási környezetét.

A tanulás a természetes tanulással indul, ami a tapasztalat avagy élmény alapú (experienced based) tanulás. Sokféle leírása van a tapasztalaton alapuló tanulási környezetnek. Javasoljuk a 6K alkalmazását:

 1. Kezdeményezés, önállóság, választási lehetőség.
 2. Keretek, közösen kialakított szabályok.
 3. Kavalkád, sokféleség, mobilitás.
 4. Kommunikáció, együttműködés, társas helyzetek, megosztás.
 5. Kreativitás, játék, alkotás, buherálás, gyűjtögetés, cserélgetés.
 6. Kritikai gondolkodás, értelmezés, saját tudás kialakítása, identitás keresése.

Kökényesi ImreA gyerekek nem várhatnak arra, hogy majd egyszer az oktatásirányítás is rájön, hogy az infokommunikációs korszakban az adminisztratív, minősítő-számonkérő szemléletű oktatás nemcsak elmaradott, de kifejezetten káros. Ezért a módszertani változtatásokat elindítjuk a szabadidős foglalkozásokban és olyan oktatási terekben, ahol képesek a résztvevők tanulási környezetté válni.

A tanító/tanár szerepének változása

A tanár egyfajta mentor/mediátor szerepet tölt be a 21. században. Ehhez el kell távolodnia a hagyományosan kialakult frontális oktatásban felvett megmondó, kioktató, számonkérő szereptől. Sőt, le kell mondania arról, hogy a tanulási folyamatban sztár szerepet játsszon, miközben mégis ő a legfontosabb személy a folyamatban. A gyerekeket partnernek tekinti, ahol a közös cél az ő fejlődésük. Vagyis a tanulási környezethez tartoznak a tanulók és a pedagógus, avagy a mediátor.

A mediátor szerepe az, hogy a gyerekek fejlődését segítse figyelembe véve az egyéni igényeket és az átlagtól való eltéréseket. A mediátor a tanulási célnak és a tanulók sajátosságainak megfelelően alakítja ki a tanulási kereteket és választja ki a feladatokat a feladatbankból.

A mediátor biztonságot és állandó értékrendet közvetít a gyerekek felé. Kialakítja és a gyerekekkel megbeszéli az alkalmazandó szabályokat és viselkedési normákat. Ezeket a normákat be kell tartani. Meg kell beszélnie a résztvevőknek, hogy mi a következménye a szabályszegésnek. A kialakított viselkedési helyzetek, normák nem csak a gyerekekre, hanem a mediátorra is érvényesek, beleértve a megszegésükkel járó következményeket is.

Ez a partneri kapcsolat alapja. A partneri kapcsolat azt jelenti, hogy a mediátor és a tanuló is sokat tud a tanuláshoz hozzátenni, vagyis együtt kell működniük. A partneri kapcsolatban eltérő a feladata a mediátornak és a tanulóknak. Tehát egyenrangúak a tanulási környezetben, de nem egyformák. A tanulási kereteket a mediátor adja, és a tanulókkal együtt tölti ki.

Megismerő-fejlesztő szemlélet

A minősítő-számonkérő oktatás különösen azokat sújtja, akik nem a szokásos, elvárt úton haladnak. A számonkérés és minősítés a könnyű útja a pedagógiának. A felelősséget a tanulóra hárítja, de nem ad lehetőséget neki, hogy fejlődjön. Olyasmit kér számon, amit a tanuló nem kapott meg, és a minősítéssel bünteti vagy jutalmazza. Ez vagy sikeres, vagy nem. Általában nem, mert kevesen tudnak az átlagos és elmaradott tanításban sikeresek lenni.

A megismerő-fejlesztő szemlélet úgy indul, hogy először adni kell, aztán lehet elvárni. Vagyis a fejlődésre, tevékenységre nyitott környezetet kell biztosítani. Ha nem kell megmérettetéstől, büntetéstől tartania a tanulónak, akkor mer önmaga lenni. Az értő odafigyeléssel így megismerhető az erős és a fejlesztendő oldala, és ezeknek megfelelően szabályozható a környezet, hogy optimális fejlődést tegyen lehetővé. A mediátornak ismernie kell a hozzá tartozó növendékeket. Ennek az ismeretnek ki kell terjednie a kognitív, emocionális, motivációs és szociális jellemzőkre, valamint a tanulók testi-fiziológiai sajátosságaira, szükségleteire.

Tanulási környezet

A Tapasztalat Alapú Tudás tanulási környezet az optimális tevékenység által történő képességfejlődésre koncentrál, amely alapja lesz a tudás megszerzésének, és nem követ semmilyen tanmenetet.

A tanulás sokféle formációt ölthet: csoportos, egyéni, önálló, néha frontális jellegű. A tanulási környezet kialakítása a mediátor fő feladata. Ehhez úgynevezett napi és foglalkozásokon belüli rutint, állandó keretet ad. Így mindenki tudja, hogy mikor mire számíthat. A rutin függ a gyerekek életkorától, fejlődési szintjétől, a tanulási céltól, illetve a helyi sajátosságoktól.

A tanulást megbeszéléssel kell kezdeni, ahol a mediátor elmondja, hogy milyen foglalkozások, feladatok lesznek, amelyekből a tanulók választhatnak, illetve a tanulás végén egy értékelő-lezáró beszélgetés van, ahol a csoportok és az egyének is elmondhatják és/vagy bemutathatják az aznapi eredményeiket és a feladatokkal kapcsolatos észrevételeiket. Nem kell mindenkit beszéltetni, de jó, ha legalább 2-3 naponta mindenki megszólalhat. Ne alakulhasson ki az a helyzet, hogy valamelyik gyerek nem tud megnyilvánulni, illetve valaki vagy egy csoport véleményvezérré válik. A mediátor feladata, hogy a véleményeket meghallgassa és figyelembe vegye, ha lehet, vagy ha nem, akkor megindokolja, hogy miért nem veszi őket figyelembe.

A beszélgetési szakaszokban a mediátornak példát kell mutatnia szociálisan és kommunikációs szempontból is. Az általa mutatott mintát fogják a gyerekek használni a csoporton belül. Nagyon fontos a kölcsönös tisztelet és a másik gondolatának meghallgatása, illetve az arra való reakció. Meg kell mutatni a gyerekeknek, hogy milyen eszközökkel lehet a kialakult esetleges nézeteltéréseket kezelni. Ehhez kell az előzetesen közösen elfogadott szabályrendszer. Ha egy adott eset nincs szabályozva, akkor azt a javaslatok alapján közösen kell megtenni. Ha a szabályt a közösség elfogadja, akkor az azokra is érvényes, akiknek esetleg más javaslata volt.

A foglalkozások jellemzően 3-7 fős csoportokban folynak. A csoportok kialakításában a mediátornak a feladatot és a tanulási célt figyelembevéve kell dönteni:

 • véletlenszerű, random szerveződés (kártyahúzással, képdarabkákkal stb. összeálló csoportok),
 • szimpátia alapján szerveződés (a tanulók választanak csoportot),
 • feladat szerint szerveződés (az ismertetett feladatokból választanak a tanulók, és az így kialakult csoportok állnak össze),
 • differenciált szervezés: homogén nívócsoportok (a mediátor a tanulási cél szerint képességszint és haladás alapján alakítja ki a csoportokat),
 • differenciált szervezés: heterogén szintű csoportok (a mediátor a tanulási cél szerint képesség és haladás szerint vegyes csoportokat alkot).

A tanulási fázisok hossza a gyerekek életkorától és a feladatoktól is függ. Az 5-8 éves korosztályban a 20-30 perces tanulási fázisok az ideálisak, az idősebbek már akár egyórás foglalkozási fázisban is részt tudnak venni, minthogy tevékenységen alapul a tanulás, vagyis nincsen szó egyhelyben való ülésről. A tanulási fázis után bemutatják a gyerekek a megoldásaikat, alkotásaikat, elmondják a gondolataikat. A nap végén lehet a feladatokhoz kapcsolódó szabad játékokat, versenyeket szervezni.

Feladatok és feladatbank használata

Rendelkezésre állnak témakörök és fejlődési területek szerint szerkesztett feladatcsoportok a feladatbankban. A mediátor a foglalkozásokhoz a megfelelő feladatokat kiválasztja a csoportok számára, illetve saját kialakított feladatait is felhasználhatja. A tanulási fázisokban a csoportok rotálódnak és újabb feladatot kapnak. A rotálást meg lehet úgy is oldani, hogy az adott asztalnál a gyerekek ugyanazt a feladatot oldják meg, de az is lehet, hogy a feladatbankból olyan új feladatot kap/választ a csoport, aminek a nehézsége azonos.

A mediátor javasolja a feladatokat, és elmondja a tanulóknak, hogy melyik asztalnál/helyszínen mi a téma. A feladat vagy gyakorlat bemutatása nem a mediátor dolga, mert tablet segítségével történik. Videó vagy pdf alapon kapják meg a csoportok a gyakorlatokat, és közösen szervezik a megoldást. A mediátor a háttérben marad, nem ő mutatja be a feladatokat, és végképp nem oldja meg vagy mondja meg a megoldást. Csak akkor jelenik meg egy-egy csoportnál, ha láthatólag elakadtak. Ekkor is csak közvetíti, mediálja a továbblépést.

A feladat végén lehetőleg keletkezzen valamilyen mások számára is látható eredmény. A feladatok lehetnek részfeladatokra bontottak, ahol a csoport akkor halad a következő részfeladathoz, ha már mindenkinél készen van az adott részfeladat. A feladatokat bemutató videók is részekre daraboltak, hogy végrehajtható fázisok keletkezzenek. Az egyes fázisok lehetnek olyanok is, amelyekben nincsen meg a megoldás, hanem az addig elsajátított tapasztalat alapján a tanulók maguktól kitalálják, hogy a kezdeti állapotból hogyan lehet eljutni a kívánt állapotba. Itt jelezni kell, hogy abban a fázisban ez a feladatuk.

A feladatokat úgy kell összeválogatni az adott korcsoportnak szánt, nehézségi sorrendbe rakott feladatbankból, hogy a tanulók átlaga számára megoldhatóak legyenek, de erőfeszítést igényeljenek.

Legyenek olyan feladatok, ahol nemcsak egyéni tevékenység van, hanem a csoport feladata részfeladatokra bontott, és azokat a részfeladatokat közösen oldják meg, illetve a kisebb csoportok eredményeiből keletkezhet egy közös alkotás.

A csoporton belül hagyni kell lehetőséget arra, hogy akik megoldották a feladatot, segíthessenek másoknak. Az egymásnak való segítést bátorítja is a mediátor. A segítés szabályrendszerébe beletartozik, hogy az nem segítés, ha valaki helyett más megcsinál valamit. A segítés az, ha a másik megérti, és utána önállóan is képes végrehajtani a tevékenységet. Ez történhet először utánzással, másolással, ami segít az elsajátításban. Nagyon sok múlik a mediátor példaadásán.

A feladatok megoldásából és a játékból alakul ki a tudás. A játékoknak és a feladatoknak az a célja, hogy a gyerekek megtapasztalják a világot. Ha a játékok és feladatok során elég tapasztalat gyűlt össze, akkor a tapasztalatot a mediátor tudatosítja, lefordítja a tudomány nyelvére. Ezt a gyerekek bevonásával a mediátor által nyújtott ismertető, magyarázat biztosítja. A tapasztalat mögött álló természettudományi-matematikai-nyelvi fogalmak és a fogalmak közötti összefüggések összefoglalása térképeken, táblázatokban, illetve poszterek, vetített bemutatók készítésével oldható meg.

A fogalmak használatát be kell gyakorolni, hogy az automatikus legyen. Ehhez a fogalmakat kötni kell a játékokhoz, megoldott problémához, és amikor már ott fixálódnak, akkor lehet azokat általánosítani, illetve a következő, magasabb szintű feladatokban alkalmazni.

A tanulás a tapasztalatszerzés után:

 1. az általánosítás/tudatosítás a játékban/problémamegoldásban tapasztaltakra való visszautalással történik;
 2. a tanulók a beszámolások során verbálisan alkalmazzák a fogalmakat;
 3. a fogalmakat és összefüggéseket használják a témakör továbbvitelében;
 4. a fogalmakat más területeken is használják.

Ezeknek a követelményeknek megfelelően lehet összeállítani a játékokat, feladatokat és az azokhoz kapcsolódó feladatbankokat. A fogalmak elsajátítása után a játékos módszert a begyakorlásra is a fentekben leírtak alapján kell alkalmazni.

A következő részben a feladatok és feladatbank létrehozásáról, a tanulási környezet kialakításáról és a mediátor szerepről lesz szó.

A folytatás itt olvasható.