Kasza Szabolcs: A tanulás szabadsága. A szentlőrinci iskolakísérletről ma

„Amit az esztétikum területén elértek, az példamutató, mintaadó” – dicsérte a Gáspár László és Kocsis József neve által fémjelzett szentlőrinci iskolakísérlet öt – művészettel, irodalommal foglalkozó – tanárának teljesítményét Kocsis Mihály. A Pécsi Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi docense még hozzátette: „Az iskolakísérlet legjobb, ma is hasznosítható eredményeit ők mutatták fel, talán azért is, mert le tudták írni, amit akartak, meg tudták fogalmazni saját tantervüket.” Ennek a tanári csoportnak az iskola mellett leghosszabban kitartó tagja a ma már nyugdíjazott Gesztesy Zsuzsa. A tanárnő kellemes hangulatú otthonában készségesen fogadott, megértő, emberszerető, igazi pedagógushoz méltó életvidámsággal eltűrve újságírói baklövéseimet is.1

Arról, hogy milyen pedagógus is lehetett Gesztesy Zsuzsa, árnyaltabb képet kaphatunk Gál Károly, egy volt szentlőrinci tanítvány (ma a Pécsi Tudományegyetem egyetemi lelkésze) két történetéből. „Zsuzsa néni olykor meglepő húzásainak értelmét, néhány feladatának célját sokkal később értettem meg. Volt egyszer, hogy éjjel tizenegykor arra kért meg, szerezzek valahonnan dugóhúzót. Később kiderült, hogy semmi szükség nem volt a tárgyra, de ma már tudom, hogy ez a külön feladat akkor engem tett próbára. Máskor, egy közös foglalkozáson, egy domboldalon gurult le a csapat nagy része. Én nem akartam részt venni a merész játékban, Zsuzsa néni, hogy bátorságra buzdítson, maga is elvégezte a „feladatot” -– mesélte a lelkész.

Az alapokról

A szentlőrinci iskola alapötlete Kocsis Mihály elbeszélése szerint abban az időszakban fogant, meg, amit ma sokan a marxizmus reneszánszának neveznek. Ekkor néhányan úgy vélték, hogy – éppenséggel a Marxra hivatkozó  bürokratizmus és dogmatizmus ellenében -– meg kell  és meg lehet teremteni azokat az alapokat, amelyekre a szocialista társadalom Marx tanait követve építkezhet. Gáspár László amellett, hogy a harmincas évek reformpedagógiáinak eredményeit felhasználta, Marx  eredeti szövegeit is tanulmányozta és ott is talált néhány alaptételt, amelyre építve egy szocialista nevelőiskolát, szocialista munkaiskolát kívánt létrehozni. Kocsis Mihály szerint ezek a tételek néhány főbb gyakorlati törekvésben nyilvánultak meg, mint például a termelőmunka bevezetése, az iskolai társadalmi közélet megszervezése (diákparlament, iskolaszövetkezet). A gyakorlati célok része volt a szabadidő eltöltésének a mai iskolákra nem jellemző irányító, kezdeményező megszervezése. A tanulás, tanítás is más metódusban, a hagyományos iskoláktól eltérő prioritásokkal zajlott.

„A tanulás, tanítás esetében a szabadidő hasznos eltöltésére vonatkozó nevelés vezető területe az irodalom és a művészetek szerepének megnövelése volt. Megjelent egy olyan gondolkodásmód, ami komplex módon kezelte az esztétikumot, a művészeteket. A hetvenes évekre egy komplex esztétikai, nevelési kísérlet indult be” -– tette hozzá Kocsis Mihály.

A Gáspár-féle koncepció egy harmadik (eddig még nem említett) forrásból is táplálkozhatott, amit Gesztesy Zsuzsa is említett, de igazán Gál Károly hívta fel rá a figyelmemet. Ő inkább emberközpontú iskolának nevezné az intézményt, és külön fontosnak tartja, hogy Gáspár László alapélményeit, első tapasztalatait egy tanyasi iskolában szerezte -– erről első könyve is tanúskodik. Azt, hogy inkább ez a koncepció lehetett mérvadó, megerősítik Gál emlékei is. Az ő tanulmányai idején, a nyolcvanas években a szocialista értékrend és intézményrendszer sosem volt jelen túlzottan és erőltetve Szentlőrincen.

A „Gáspár-korszak”

Gesztesy Zsuzsa szintén fontosnak tartotta a rendszeralkotó Gáspár László által meghatározott, a hagyományostól eltérő nevelési irányok felsorolását „Az alapokat a tevékenységcentrikus feldolgozás, a személyes érdeklődés felkeltése, a partnerségen alapuló tanár-diák viszony és az egyéni haladási ütem jelentette. A gyerekekkel közösen terveztük a tananyagot, sokáig osztályozás nélkül szóban vagy írásos szövegben értékeltünk. A gyerekek nem csak tantárgyakban voltak mérhetők és mérendők, hanem az iskolai élet egész területén. Aki jó volt a munkában, a sportban, a közéletben, az egyenértékű volt azzal, aki például a magyar vagy a matematika tantárgyban volt sikeres” -– emlékezett vissza a tanárnő. Ezt Gál Károly (a Gáspár utáni időszakra vonatkozóan) is megerősítette, és elmesélte, hogy üzenő füzetébe gyakran írták azt az értékelést, hogy ne csak a művészeti, szervezési tevékenységben vegyen részt, hanem a fizikai gyakorlati munkában is.

Gesztesy Zsuzsa 72-ben került Szentlőrincre, amikor az ott lévő csapat már három kísérletező éven volt túl. „Az első benyomásom Gáspárról az volt, hogy egy óriási koponya. Egészen más, mint amilyennek a korábbi igazgatókat ismertem” -– mesélte. Az első időszakban a tantestület nagy nyomás alatt volt, vadonatúj stratégiákat és módszereket kellett alkalmazni: „maximális stratégiai fegyelem mellett, maximális taktikai szabadság” -– ez volt a mindennapi nevelési munka jelmondata. A legkisebb elvi félreértés is azonnali tisztázást követelt. De ezt Gesztesy Zsuzsa teljesen érthetőnek tartja, hiszen csak fegyelemmel és szigorral lehetett eljutni a kitűzött célokig. Beszélgetőtársam azt is hangsúlyozta, hogy Gáspár sosem akart elitiskolát létrehozni válogatott gyerekekkel és pedagógusokkal.

Programját bármilyen közegre adaptálhatónak tartotta. Gál Károly azonban fontosnak tartotta leszögezni: csak a tanári kreativitásnak teret hagyó iskolai vezetés tud hasonló eredményeket elérni. Hasonlóan jó kapcsolatnak kell kialakulnia a tantestületen belül, az oktatók és a diákok között is. A tanár-tanítvány partnerségi viszonyra is hozott példát a lelkész: amikor konfliktusa támadt az egyik igazgatóval, mert az a tudta nélkül beszélt a szüleivel arról, hogy készítsék fel őt a lehetséges sikertelen felvételire, ne érje akkora megrázkódtatás, ha nem sikerül. Gyerekként Károly megsértődött, a nyugdíjazásra váró tanár azonban osztálytársai előtt bocsánatot kérve magyarázta el neki indítékait.

Kezdetben a kísérletre kíváncsi látogatók hada megnehezítette, ugyanakkor inspirálta is a résztvevők munkáját. Különböző pedagógiai műhelyek csapatai, egyetemi hallgatók, sőt egész tantestületek is beültek az órákra.

Nagyon jó volt Gesztesy Zsuzsa szerint, hogy Gáspár László a fiatalabbakat, a kezdőket is azonnal fontos feladatokkal bízta meg. „Volt olyan kolléganőm, akinek alsós tanító létére már pályája első időszakában részt kellett vennie a Magyar Tudományos Akadémia egyik ülésén, és hozzá kellett szólnia egy adott témához” -– emlékszik a pedagógus. Vagy máskor, ha bármilyen tudományos eredményre fény derült, azonnal behívta a szaktanárokat az irodájába és ismertette azt. Figyelt arra, hogy mindenki képzett legyen, vagy képben legyen, ahogy ma szokták mondani.”. Alkotói szabadságot is kaptak néha a pedagógusok, hogy a tanítás mellett lehetőségük nyíljon tantervük részletes kidolgozására.

Gáspár László után, Gáspár László nyomán

Gáspár távozásával egy nyugodtabb, építkező korszak következett. „Lezárult tíz év, elindultunk, ráálltunk egy minőségi pályára. A tantestület összerázódott és a tantárgyak kiteljesedtek, kifutották magukat. ” -– meséli Gesztesy.

„A nyelv, az irodalom és a művészet különösen alkalmas arra, hogy komplex módon tárgyaljuk és dolgozzuk fel. A művészetet nem tantárgynak tekintettük, hanem a nevelés egy speciális lehetőségének.” Ezért az órák sem hasonlítottak a szokványos irodalom, rajz, vagy ének órákhoz. A tantervet is sajátos módszerekkel állíttatták össze az úgynevezett spirálos, teraszos tananyagépítés szerint. „A teraszok voltak azok a nagy területek, csomópontok, ahonnan előre-hátra lehetett tekinteni. A spiralitás pedig a visszatérő feldolgozási formákat jelentette, amikor újból rátekintettünk az adott témára más szempontok szerint és más minőségben.”

A főbb csomópontok általában a történelmi korokhoz, a művészet korszakaihoz kötődtek. A különböző szintű és nézőpontú megközelítés során főként a tanári invenció függvénye volt az, hogy mit lehet az adott témából és az aktuális csoportból kihozni. „A komplex tantárgy magába foglalta a képzőművészetet, az irodalmat, a zenét, a filmet, a színjátszást és a mozgást. Mindig ahhoz nyúltunk, ami az adott problémához a legjobban illett. Nem voltak külön magyarórák, rajzórák. Nem lehetett sablonosan tanítani. Nem lehetett az előző évek óravázlataiból, feldolgozásmódjából építkezni, a csoportok érdeklődése és összetétele határozta meg a feldolgozás folyamatát. Tíz-tizennégy fős csoportokban minden egyéni produkciót könnyedén megfigyelhettünk és értékelhettünk” -– érvelt rendszerük mellett a pedagógus.

Majd a mai oktatásügyről is beszélgettünk, hiszen annak néhány területére szintén jellemző a kiscsoportos munka. A tanárnő álláspontja elgondolkodtató. „A mai pedagógiai gyakorlatban is megjelennek a szentlőrinci sajátosságok (osztályzatnélküliség, kompetencia), de nem a kívánatos hatással, és alulról építkezés helyett felső irányítással. Mindent összevetve úgy érzem, hogy a művészet mint nevelés egyre inkább háttérbe szorul az óraszámcsökkentés és a szabadidős lehetőségek finanszírozási problémái miatt.

Akkoriban a gyerekkel együtt töltöttük napjainkat, mindent meg lehetett beszélni egymás között. Az órákon mindenki részt vett. Ha írtunk valamit, azt mindenki felolvasta, ha készítettünk valamit, azt mindenki bemutatta. Gyakori volt a csoportos munka, ahol a szerényebb, bátortalanabb gyerekek ugyanúgy dolgoztak a közös célért, mint a legkreatívabbak, vagy a renitensebbek. Az elkészült produkció az egész csoport sikere volt. A gyerekek pedig soha egy percig nem éltek vissza azzal, hogy nincs osztályozás. Számukra ez volt a természetes, ellentétben a szülőkkel.”

Az osztályzás dönt

Szülői nyomásra és a továbbtanulás igényei miatt fokról-fokra át kellett térni a jegyek alapján történő értékelésre. Szentlőrincet sem hagyták érintetlenül a társadalmi változások, kényszerek. A helyzetet súlyosbította, hogy egy másik iskolát is csatoltak a kísérletező intézményhez, az osztálylétszámokat felduzzasztották. Megszűnt a kiscsoportos meghitt munka, ilyen körülmények között komoly problémát jelentett az addig megszokott munkastílus: a kísérlet a hagyományos rendszernek adta át a helyét.

„Szépen leépült a régi tanári gárda is, az ötszemélyes művészeti tagozatból egymagam maradtam ezen a területen. Nem omlottam össze, nem éreztem tragédiának, de rendkívül sajnálatosnak tartottam” -– emlékezett kellő higgadtsággal a tanárnő. Hangja csak később bicsaklott meg, amikor a tudás átadásának öröméről beszélt, régi tanári szabadságára emlékezve: „Nagyon jól érzem magam nyugdíjasként, de gyakran eszembe jut, ha olvasok vagy hallok valamiről, hogy ha még aktív lennék, ezt rögtön bevinném megmutatni a gyerekeknek.”

A gyerekek öröme?

A művészeti tanórákat kiegészítette a szakkörök rendszere (kézművesség, rajzolás, tánc színjátszás), közös produkciók létrehozása, például színdarab bemutatása, háromhavonta nagy kiállítások, térépítés megszervezése. Ezeket a programjaikat művészeti táborokban szervezték. Voltak külön művészeti napok is, amikor a gyerekek valamilyen kreatív tevékenységet választhattak anélkül, hogy előre tudták volna, hogy melyik tanárral lesznek: párhuzamosan dolgozott öt tanár öt megközelítőleg azonos létszámú csoporttal.

„Ezenkívül Orfűn rendszeresen voltak közös táborok is. Itt sem csak a szórakoztunk: olyan tevékenységeket folytattunk, amit az iskola falai között nem, vagy csak csökkent mértékben lehetett volna véghezvinni. Ilyenkor a természet anyagaival dolgoztunk, vagy a természet problémáira kerestünk a magunk módján válaszokat. Az ország legeldugottabb és legszebb helyeire utaztunk, mindig valamilyen nagy feladat, projekt megvalósításának terveivel (például filmkészítés, vagy építés a tájban)” -– emlékezett Gesztesy Zsuzsa.

Gál Károly amellett, hogy a szentlőrinci módszereket saját hittantanári praxisában is felhasználja, örömmel emlékszik a tanórán kívüli programokra is. „Akkoriban, bár semmi nem volt kötelező, mégis délutánonként mindig tele volt az intézmény épülete diákokkal” -– mesélte. Ez -– úgy vélte -– annak is betudható, hogy a tantestület alapkoncepciója szerint mindenkinek vannak értékes tulajdonságai, csak meg kell találni azokat. Éppen ezért a nevelők minden diákot partnerként kezeltek lelkesítve, odafigyelve. Gál Károly visszaemlékezett az iskola második igazgatójának, Kocsis Józsefnek egy gesztusára is: egy kisebb baleset érte, és eltört az egyik ujja, az intézmény vezetője pedig meglátogatta, ajándékba adva neki egy könyvet olyan témában, ami Károlyt abban az időszakban a nagyon érdekelte.

Az iskolán kívüli rengeteg teendőről tudomást szerezve felvetődött bennem a kérdés, hogy mennyi idejük volt az ott tanító pedagógusoknak a saját magánéletükre, egyáltalán hogyan bírták a fokozott erőfeszítéseket kívánó munkát. A kérdésre Gesztesy Zsuzsának kész válasza volt. „A programok változatossága és a legtöbb tevékenység magának a tanárnak is szórakozás volt, örömet és feltöltődést jelentett.”

Felvetésemmel, hogy a Szentlőrincen tanuló diákok általános műveltsége csekélyebb lehet a hagyományos frontális oktatásban résztvevő nebulókénál, Gál Károly és Gesztesy Zsuzsa sem értett egyet. Gál Károly egy példával élve felhívta a figyelmemet arra, hogy a két oktatási rendszer összehasonlítása nem olyan egyszerű: „A Túró Rudit nem lehet összehasonlítani a túrós csuszával csak azért, mert mind a kettő túróból készült. Lehet, hogy a lexikális tudásunk kisebb volt, de sokkal jobban átláttuk a tudományok rendszerét, az élet és a tudomány kapcsolatát. A házi feladatok megoldásához állandó könyvtári kutakodásra volt szükség, amivel az adott szaktantárgy műveléséhez szükséges szakirodalmi tájékozottságra is szert tettünk.” A kialakult rossz véleményt a lelkész szerint előidézhette az is, hogy a szentlőrinci diákok a későbbi középiskolai feleléseknél gyakran találhatták meg a kibúvót azzal az indokkal, hogy ők ezt általános iskolában nem tanulták.

Hasonló gondolatokat fogalmazott meg Gesztesy Zsuzsa is. „Felmerül ennek a fajta művészeti nevelésnek a hagyományossal való összevetése. Lehet, hogy a gyerekek nem ugyanazokat a tananyagelemeket tanulták meg, mint ami az általános tantervben szerepelt (ezt bármikor pótolhatták), viszont a művészetekkel összefüggően ismerkedtek meg, személyes élményeik alapján és sokoldalúan. Remélem, hogy Szentlőrinc értékei idővel a helyükre kerülnek.”

 

 

  • 1. Ezen interjúnak története van. A Taní-tani évekkel ezelőtt hosszú interjút közölt Csalog Judittal, s tematikus számban mutatta be a ma Vámosújfalun élő értelmiségi asszony, az egykori egyik „Szentlőrinc-alapító” tanárnő munkásságát. Csalog -– mint az emlékezetes, a hetvenes évek közepén a Balázs Béla Stúdióban készült kritikus dokumentumfilm (Kísérleti iskola) tragikus hőse, ebben a riportban is megőrizte kritikus és bántódott viszonyát a szentlőrinci kísérleti (az „első alternatív” – ahogy ma mondjuk) iskola koncipiálójához és vezetőjéhez, Gáspár Lászlóhoz. A pedagógiai sajtóban ebben az időben „ádáz” vita zajlott a gáspári életmű jelentőségéről. Akkor úgy gondoltam – mint e vitának résztvevője, magamat sok szempontból Gáspár-növendéknek valló szakember -–, hogy ne a Gáspár-apologéták és Gáspár-antagonisták újraismételt érv- és ideológiarendszere legyen egy új vita középpontja, sokkal többre vinne, ha a Csalog-interjú mellett (Fenyő D. György készítette) nyilvánosságot kapna a szentlőrinci kísérlet másik, hasonló formátumú szakembere, Gesztesy Zsuzsa is, ismerje meg a nyilvánosság az ő életművét, mely gazdagságában is és innovativitásában is jelentős. S egy hiteles Gesztesy-portré hitelesebbé teszi az innovatív menedzser-igazgatóról, Gáspárról kialakult képünket is. Nem kevésbé tartom fontosnak, hogy napjaink komplexitás-, integrálttantárgy-vitái közepette is aktuális a Gáspár vezetése alatt felnövekvő Gesztesy életmű tanulsága. (Ennek voltak írott objektiváció is annak idején. Álljon itt néhány fontosabb írás címe! Gesztesy Zsuzsa: Átjárás a köznapi gondolkodás és az esztétikum között. Szentlőrinc, 1995.; Gesztesy Zsuzsa: Lengyel "import" pedagógia adaptálása a szentlőrinci művészeti nevelés programjába. In: Trencsényi László (szerk.): Világkerék. Komplex művészetpedagógiai projektek az Iskolafejlesztési Központ gyűjteményéből. Altern Füzetek 3. Budapest, OKI-IFA 1991.; Gesztesy Zsuzsa: Komplexitás, alternativitás, kreativitás Szentlőrincen. Embernevelés. [9]. 1997. 1. sz. 16–25. o.) Takács Géza korrekt ígéretet tett: ha lesz Gesztesy-interjú: leközli. Fenyő nem vállalta a hosszú utazást, hosszú időbe tellett, míg vállalkozó újságírót találtam. Köszönöm, hogy munkájával hozzájárul a történelmi igazság teljessé tételéhez. Nem csupán a protokolláris alkalom – Gáspár az elmúlt esztendőben lett volna 70 éves, ki figyelt oda? –, más megközelítések is időszerűvé teszik a Gáspár-életmű árnyalt megidézését. Hegedűs Gábornak a Kecskeméti Főiskolán kiadott kötete (A jövő iskolája) is bizonyára ennek jele, akkor is, ha a kecskeméti kutató professzor az ideológiai tartalom zárójelbe tételével próbálja az időszerűséget igazolni. Megítélésem szerint ezzel túllépett azon a határon, amellyel – a korai halál bekövetkezte miatt – Gáspár helyett az utód-igazgató és egyesületi elnök (Kemény Gábor Iskolaszövetség) kísérelte meg értelmezni a szentlőrinci „művet” a rendszerváltás horizontjáról, s a „szocialista munkaiskola” helyett „a társadalmi gyakorlat iskolájaként” definiálta a kísérleti iskolakoncepciót. Hát nézzük, mit tesz ehhez hozzá Gesztesy Zsuzsa, a művészetpedagógus! (Trencsényi László)
A szerzőről: