Eucharisztika és nevelés

Az 1938-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus és az iskola kapcsolata az Esti Kurir és az Uj Nemzedék című lapokban. Frank Tamás és Valentné Albert Éva írása

A jelenkorban élő kutatók számára szinte kincsesbánya annak vizsgálata, hogy az 1938 májusában hazánkban megrendezett kongresszus milyen üzeneteket közvetített a lakosság, az újságolvasók felé, illetve a 2021-es kongresszussal kapcsolatosan milyen narratíva jelent meg a médiafogyasztók számára.

Frank Tamás

Bevezetés

Ritkán adatik meg a jelenkor neveléstudósának, hogy az élet egy természetes emlékezési és egyben kutatási keretet teremtsen számára. 1938 és 2021; a két évszám jelentőségét a katolikus egyház egyik legjelentősebb összejövetele, az Eucharisztikus Kongresszus adja. A jelenkorban élő kutatók számára szinte kincsesbánya annak vizsgálata, hogy az 1938 májusában hazánkban megrendezett kongresszus milyen üzeneteket közvetített a lakosság, az újságolvasók felé, illetve a 2021-es kongresszussal kapcsolatosan milyen narratíva jelent meg a médiafogyasztók számára. Kutatóként a több mint 80 évvel ezelőtti Eucharisztikus Kongresszus sajtófeldolgozására vállalkoztunk az iskolai kontextus keretét alkalmazva.

1938. május 25-én kezdődött el a 34. Eucharisztikus Kongresszus. A központi rendezvényeket Budapesten tartották. A két világháború közötti Magyarországnak lényeges volt, hogy mind külpolitikai téren, mind itthon sikert tudjon felmutatni. Ennek érdekében a kormányzati és a katolikus elit kiemeltnek tekintette a program sikeres megszervezését, lebonyolítását. A külföldiek a hazai érdeklődőkkel kiegészülve százezres létszámban vettek részt a különböző szabadtéri eseményeken, körmeneteken, szentségimádásokon, szentmiséken. Az 1938. május 29-ig tartó ötnapos eseménysorozatot összekötötték a harmincas években erőteljes Szent István-kultusszal, melynek csúcspontja 1938, szentté avatott királyunk halálának 900. évfordulója volt.          

Vizsgálatunk során két hazai kurrens politikai orgánum, a katolikus Uj Nemzedék és a liberális napilap, az Esti Kurir elemzését végeztük el. A kutatás időbeli kerete 1938. május 1. – június 30. A tematikus elemzés során induktív és deduktív szövegfeltárást alkalmaztunk (Braun és Clarke 2012). Mivel a kongresszust övező szellemiséget és az ország közhangulatát is reprezentálni szeretnénk, azon kutatói döntéssel éltünk, hogy főleg deskriptív megközelítést alkalmazunk, melynek egyik jellegzetessége a sajtótartalmak szöveghű közlése, mely nem új keletű a történeti kutatások esetében, sőt a tematikus elemzések egyik sajátossága (Boyatzis 1998).      

Exploratív kutatásunk során arra kerestük a választ, hogy milyen narratíva mentén jelenik meg az Eucharisztikus Kongresszus a lapokban? A beszámolókban megjelenik-e a kongresszus és a nevelés kapcsolata? A felszólalók előadásaiban milyen üzeneteket hordoznak az iskolai nevelési-oktatási témák? Az előadók kiknek delegálják a nevelés princípiumát?

A kutatás eredménye

Az Uj Nemzedékben az Eucharisztikus Kongresszussal kapcsolatos tartalmak egyik szegmentuma a vidéki programok bemutatása volt. A kongresszus jelentősége túlnyúlt Budapesten, az egész országra kiterjesztette hatását. Az országban érezhetően felpezsdült a kulturális élet. Az országos és helyi vallási vezetők, a politikai, a kulturális elit tagjai integrálni szándékoztak a vidék lakosságát az egyébként Budapesten megrendezett világeseménybe, illetve kapcsolódási pontokat kerestek a budapesti programokhoz.

A pécsi szabadtéri játékok is a programsorozat része lett, ami hatalmas presztízsnövekedést jelentett a városnak, és a szervezők szerint „felejthetetlen lesz az élmény ebben az ihletet sugárzó történelmi levegőben, ebben az áhí­tatot árasztó környezetben.” Mint ahogy Vác is egy kulturális esemény révén került be a kongresszus kulturális rendezvénysorozatába. A művelődési programokon kívül a legtöbb városban szentmiséket tartottak. A rendezvények rangját nagyban emelte az országos politikai élet reprezentánsainak jelenléte. 

Valentné Albert Éva

Kecskemét városa május 7-én tartotta díszgyűlését, melyen részt vett Huszár Károly volt miniszterelnök is, aki „rámutatott arra, hogy a kongresszus hivatva van a szociális ellentétek áthidalását szol­gálni.” A Somogy megyei Mernyén is gyűlést tartottak, mint ahogy a Zala megyei Zalaapátiban is hasonló nagygyűlésen emlékeztek meg a Szent István-évről és az Eucharisztikus Kongresszusról. Nyíregyháza, Szentgotthárd, Kaposvár, Bakóca csak néhány helyszín azon települések közül, amelyek csatlakoztak az Eucharisztikus Kongresszushoz. A legtöbb településen úgy érezték, mindenképpen szükséges a helyi lakosság számára a hétköznapok megszokott eseményeihez képest egy nagyobb léptékű rendezvényt szervezni, hiszen a katolikus szónoklatok egyik központi üzenete a közösségépítés fontossága volt.

Az orgánum a vidéki események bemutatásán kívül a szervezőmunka aprólékos, mindenre kiterjedő tevékenységét és eredményeit osztotta meg az olvasókkal. A kongresszus sikerességét, illetve a résztvevők komfortérzetét erősítendő a hatóságok arra is figyeltek, hogy a dohányboltok nyitva tartását szabályozó szigorú rendeletet enyhítsék, így a zárva tartás „nem terjed ki a az Eucharisztikus Kongresszus idejére eső vasárnapok­ra”. A széles jogkörrel rendelkező szervezőbizottság arra is gondolt, hogy egységes arculattal jelenjenek meg a város különböző pontjain a kongresszusi ajándék- és kegytárgyárusítók. Erre a feladatra a Cserkészbolt Szövetkezet lett kijelölve. Az egységes arculathoz kapcsolódóan nyomatékkal kérték azon árusítóhelyek, boltok tulajdonosait, akiknek üzletei a főbb felvonulási útvonalakon helyezkedtek el, hogy a kirakataik vizuális látványa az esemény rangjához méltó legyen. A közszolgáltatók is a rendezvény maximális kiszolgálása érdekében tevékenykedtek. Például az útfenntartók a Bécs–Budapest autóút megfelelő minőségéért feleltek, és ennek érdekében zajlottak a jelentős összeget felemésztő munkálatok, de a posta is rendkívüli megoldásokkal szolgált a kongresszus résztvevőinek: „Budapest vala­mennyi levélszekrényét ellátták a legszükségesebb levélpostai díjszabások táblázatával”, és egy hatnyelvű távbeszélő tudakozót is kiépítettek a városban. Várhatóan a fővárosba érkező százezres látogatósereg miatt meggyorsították a Keleti pályaudvar előtti villamospálya átépítését is, mint ahogy a Hősök terén és környékén – az ünnepség központi helyszínén – is jelentős beruházások zajlottak: a Városligeti-tó vizét lecsapolták, és ekkor kapott burkolatot a Szépművészeti Múzeum előtti központi tér. Külön egészségügyi egységet hoztak létre az utcai megmozdulások biztosítására.

A külpolitikai változások beszüremkedtek a kongresszus életébe. Egyetlen osztrák és német püspök sem vehetett részt az Eucharisztikus Kongresszuson, az egyéni utazásokat Ausztria és Németország esetében a német vallásügyi miniszter hatáskörébe utalták. A német kormányzat nem támogatja a részvételt. Ennek oka, hogy a Vatikán és a hitleri Németország között ekkorra már igen feszült viszony alakult ki, mivel XI. Piusz pápa különösen erélyesen kinyilvánította nem tetszését Hitler azon keresztényellenes lépéseivel szemben, melyek a katolikus nevelés háttérbeszorítására, illetve a faji alapú megosztó politikára vonatkoztak.

A kongresszus felszólalói, illetve a kongresszussal kapcsolatosan megjelenő gondolatok vezérfonala a „szeretet, a hit és a szociális gondoskodás”, és ahogy Benedek pápa egy korábbi kongresszuson megfogalmazta: „a mai társadalmi bajok legfőbb for­rása a Krisztustól való eltévelyedés” volt. A kongresszusi beszámolók szinte egyáltalán nem érintették az iskolai oktató-nevelő munkát, illetve csak implicit módon érhetők tetten a tartalmakban. Áldozócsütörtökön „nyolc óra tájban már közel száz­ezer iskolásgyermek s legalább ugyanannyi felnőtt iparkodott az utcákon a kilenc órakor kezdődő ifjúsági szentmisére.” Jelenlétük üzenetnek tekinthető, hogy a vallásos lelkület nem gyengül, és a közösségi erő még több, még erőteljesebb istenhitet fog eredményezni. És ebben a fiatalok megnyerésének kitüntetett szerepe van. A jövő építése a fiatalság katolikus nevelésével, az elkötelezett katolikus fiatalság nevelésével valósítható meg. Egy másik kutatásunk megerősítette, hogy Sacré Coeur-növendékek is aktívan részt vettek az Eucharisztikus Kongresszus gyűlésein, ami számukra maradandó, soha el nem fakuló élményként volt jelen az életükben (Valentné Albert – Frank 2021). Pacelli bíboros záróbeszédére a Hősök terén közel fél millió hívő jelenlétében került volna sor, de a viharos időjárás nem tette lehetővé a személyes jelenlétet, így végül a rádión keresztül intézte szónoklatát a gyülekezet tagjaihoz. A pápai legátus megfogalmazása szerint „szilárd erkölcsi pont nélkül elkerülhetetlen a további zuhanás”, és bár egyértelműnek tűnik, hogy a társadalmi, politikai válság okozói között a „lelki táplálékhiány és a szel­lemi vérszegénység” fedezhető fel, melyből pusztán a tudományosság nem mutat kivezetőutat. Az emberek számára a hit és a tudományos bölcsesség együtt képes a helyes irányt megmutatni. A hazai iskolai nevelésről zajló diskurzusnak egyik ingaszerűen visszatérő óhaja volt a keresztek kihelyezése a tantermekben. A kongresszust követően ismételten felerősödött ezen igény.

Az Esti Kurirban az Eucharisztikus Kongresszussal kapcsolatos kulturális programok bemutatása Budapest-centrikusságot mutat. Tájékoztatják az olvasókat, hogy „az eucharisztikus kongresszus ideje alatt Budapest színpadai a világ nagy költőinek vallásos tárgyú darabjait játsszák” és a színház visszatér a gyökereihez: az „oltárhoz”. Az Operaház kiemelt programja Liszt Ferenc Krisztus oratóriuma volt, melyet – a közönség érdekében – operává alakítottak át. Az Eucharisztikus Kongresszussal kapcsolatosan az Esti Kurirban is visszatérő téma a szervezési munkálatokról szóló tájékoztatás: a jelentős létszámnövekedés miatti közlekedési kihívások, a programsorozat elemeinek részletes exponálása és a logisztikai nehézségek bemutatása. A kongresszus programjairól szóló tudósítások mellőzték a felszólalók üzeneteinek közlését, leginkább a koreográfiára, a résztvevők körére fókuszáltak: „ekkor vonult fel fehér karingben, karján a stólá­val az a 300 pap, aki az áldoztatást végezte”. Az újságírók tudósításai az utca embereként próbálták szemléltetni a hangulatot. A beszámolók szerint a „buda­pesti utcák képe teljesen megválto­zott”. Avárosban érezhető meghittség szinte tapintható volt, a„hívők csoportjai, a vidékről érkezettek festői népviseletben, ze­neszó mellett vonultak fel az utcá­kon”. Leggyakoribb kifejezések: csend, meghittség, áhítat. A Katolikus Középiskolai Tanáregyesület Székesfehérvárott tartott ülésen a minisztert képviselő Kisparti János tankerületi királyi főigazgató szerint „az iskolai nevelésben az eucharisz­tikus lelkületet kell érvényesíteni”. A felszólaló ezenkívül a testkultusz háttérbe szorítását javasolja. A kongresszus és az oktatás kapcsolatában megjelenő kevés sajtótartalmak egyike a kínai Nanking püspökével készült interjú, melyben a delegáció vezetője elmondta, hogy „három katolikus egyetem és 100 katolikus liceum működik” az országában, valamint 10 000 elemi iskolát tart fenn a katolikus gyülekezet Kínában. Üzenetértékkel bír az interjú azon része, mely szerint a buddhista Kínában „az iskolákban szabadon terjeszthetjük a hitet, tanítási szabadságunk teljes”. A püspök kiemelte a kormánnyal való együttműködés fontosságát, illetve az iskola szerepét a hittérítésben.

Összegzés

Vizsgálatunk eredeti fókusza – az Eucharisztikus Kongresszus és az iskola kapcsolata – nem hozott releváns eredményt. Szinte alig jelent meg a sajtóban a téma, a kapcsolat. Ennek többféle magyarázata lehetséges: egyik, hogy az eucharisztika témájához kevésbé kapcsolódik az iskola, a képzés és a nevelői szerepfelfogás részletezése, az erről szóló közös gondolkodás. Másik lehetséges ok, hogy az előadók, a felszólalók mondandójában nehezen megfogható, implicit formában jelent meg, melyet az újságírók kevésbé tudtak összefüggésrendszerében értelmezni és így átadni olvasóközönségüknek. És végül arra is joggal gondolhatunk, hogy a lapszerkesztők – az orgánumok olvasótáborának ismeretében – nem tartották lényeginek a témakört. A téma relevanciájából fakadóan a felekezeti tanügyi lapok hasonló célú feltárása talán választ adhatna teoretikus indokainkra.

Felhasznált irodalom

Boyatzis, Richard E. 1998. Transforming qualitative information: Thematic analysis and code development. Sage Publications, London

Braun, Virginia és Clarke, Victoria 2006. Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology 2:77–101.

Valentné Albert Éva – Frank Tamás 2021: Egy különleges epizód egy Sacré Coeur növendék élettörténetében. Változások a pedagógiában – a pedagógia változása III. Pázmány Péter Katolikus EgyetemBölcsészet- és TársadalomtudományiKar Vitéz János Tanárképző Központ, Esztergom, 2021. november 19. Konferenciaelőadás.

Források

114.000 iskolásgyermek szentáldozása a Hősök-terén. Uj Nemzedék, 1938. május 28. 3. o.

„A háború után odadobták az ifjúságnak a gyeplőt.” Esti Kurir, 1938. május 10. 3. o.

Az elemiben nincs kereszt. Uj Nemzedék, 1938. június 4. 4. o.

Egyetlen osztrák püspök sem vehet részt az Eucharisztikus Világkongresszuson. Uj Nemzedék, 1938. május 14. 7. o.

Pécs ünnepi játékai. Uj Nemzedék, 1938. május 1. 4. o.

Possonyi László beszél a Világszinházról és Húsvétról. Esti Kurir, 1938. május 5. 12. o.

Ötvenezer hivő a honvédek szentáldozásán. Esti Kurir, 1938. május 28. 4. o.

Százezer gyermek szentáldozása. Esti Kurir, 1938. május 28. 3. o.

Szemben az ököl forradalmával. Pacelli bíboros megrázó záróbeszéde. Uj Nemzedék, 1938. május 31. 1–2. o.

Yu-Pin, Nanking püspöke a vérző Kína élet-halál harcáról beszél Budapesten. Esti Kurir, 1938. május 28. 5. o.